Thursday, January 26, 2017

คณะราษฎรเสรีไทย คืออะไร?

ราษฎร คือ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
เสรีไทย คือ ปวงชนไทยที่ใฝ่เสรีประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment